Tarief en vergoedingen:

Eerste afspraak inclusief intake: € 115,- (60 minuten)

Individuele vervolgsessie € 115,- (60 minuten)

Gezamenlijke therapie sessie € 170,- ( € 85,- per persoon) (90 minuten)

Psychosociale therapie en counseling valt als psychosociale zorg voor zorgverzekeringen onder complementaire zorg. Dit betekent dat de kosten voor psychosociale therapie mogelijk gedeeltelijk vergoedt worden door je zorgverzekering onder de aanvullende zorgverzekering. Het verplichte eigen risico is hierop niet van toepassing. Voor psychosociale therapie heb je geen verwijzing nodig. Ook met verwijzing kan nooit vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvinden. Op onderstaande link kun je nagaan wat je zorgverzekering vergoedt.

 Vergoedingenoverzicht psychosociale zorg:https://www.de-nfg.nl/pdf/20220331_NFGvergoedingenoverzicht2022_versie_1.2.pdf

 Gezamenlijke therapie valt in sommige gevallen onder dezelfde vergoeding. 


Voorwaarden:

Facturen dienen ter plaatse voldaan te worden, dit kan per pin of contant. De factuur wordt per email nagestuurd als pdf, zodat deze ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

Een afspraak kan je tot 24 uur van te voren kosteloos verzetten. Bij annuleren binnen 24 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

De Stresspraktijk werkt onder de voorwaarden horende bij de ethische beroepscode en kwaliteitseisen van de beroepscode van de NFG. Ik ben registerlid VPMW als praktijkhouder NFG-Praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.

Persoonsgegevens welke in het belang zijn voor correcte begeleiding en financiële administratie worden geregistreerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder beroepsgeheim en zwijgplicht. Alleen met schriftelijke toestemming van cliënt worden gegevens verstrekt aan derden. Alleen bij direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij beslissing door de rechter kan hiervan worden afgeweken. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. De toevoeging laat ruimte om de bewaartermijn van gegevens van één bepaalde langdurige of terugkerende behandeling op te rekken tot vijftien jaar. Zo blijft de ziektegeschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg bij langdurige problemen ook op termijn worden gewaarborgd.  De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Cliëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Medische dossiers van overleden volwassenen blijven vijftien jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.
Dossiervorming van cliënt over behandelverloop door de Stresspraktijk is wettelijk verplicht.

Klachten: Als u een klacht heeft hoop ik dat u dit persoonlijk kenbaar maakt in de Stresspraktijk, schriftelijk kunt u dat doen per email: info@stresspraktijk.com Indien de klacht voor u niet naar behoren is afgehandeld kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Na afronding van de registratie van de Stresspraktijk bij de NFG is deze daartoe aangesloten bij de Stichting Zorggeschil in het kader van de WKKGZ.